Formulare Online bookmarkSalveaza  
Acasa       Exemple       Cum functioneaza       Preturi       Intrebari Frecvente       Contact      

Prelucrarea datelor cu caracter personal


1. Informa?ii generale

Confiden?ialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale www.formulareonline.ro, cu sediul în Rm Valcea, Spl Independentei nr 1, bl 1 sc c, ap. 18. Prin urmare, formulareonline.ro urmare?te în permanen?a asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal în stricta conformitate cu principiile privind protec?ia datelor.
Monitorizarea respectarii cerin?elor legale în acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protec?ia datelor desemnat în cadrul formulareonline.ro, având urmatoarele date de contact: dpd@formulareonline.ro.
Prezenta politica de confiden?ialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clien?ilor formulareonline.ro ?i ale celorlal?i utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului formulareonline.ro. Prin date cu caracter personal se în?elege orice informa?ii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectate prin intermediul acestei pagini de internet formulareonline.ro.
2. Scopurile prelucrarii:

Datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate voluntar pe orice alta cale pusa la dispozi?ie pe formulareonline.ro sunt prelucrate de catre formulareonline.ro în urmatoarele scopuri:

2.1 pentru îndeplinirea obliga?iilor legale care revin în sarcina formulareonline.ro în contextul serviciilor prestate, prin contul formulareonline.ro sau aceasta pagina de internet, inclusiv pentru procesarea solicitarilor dumneavoastra formulate prin intermediul contului formulareonline.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificarilor ?i formalita?ilor aferente încheierii contractului de prestari servicii cu formulareonline.ro;

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe formulareonline.ro, Cumparatorul declara ?i accepta necondi?ionat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a formulareonline.ro ?i î?i da acordul expres ?i neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate ?i prelucrate.
2.2 pentru desfa?urarea rela?iei contractuale dintre formulareonline.ro ?i dumneavoastra, inclusiv în scopul executarii contractului de prestari servicii, facturarii ?i distribuirii facturilor, informarea Clien?ilor/Cumparatorilor privind situa?ia Contului lor inclusiv validarea, expedierea ?i facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile ?i sau serviciile achizitionate; coresponden?ei cu dumneavoastra, recuperarii eventualelor crean?e, precum ?i protejarii oricarui interes legitim al formulareonline.ro, pe cale administrativa sau judiciara, cesiunii de crean?e catre ter?e par?i, primirii ?i gestionarii solicitarilor dumneavoastra, precum ?i conformarii cu cerin?ele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activita?i de marketing direct si publicitate pentru produsele ?i serviciile formulareonline.ro, sau ale partenerilor/ afiliatilor formulareonline.ro, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse ?i servicii ale formulareonline.ro, sau ale partenerilor/ afilia?ilor formulareonline.ro, inclusiv prin transmiterea de catre formulareonline.ro a unor comunicari comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, ave?i posibilitatea de a va exprima consim?amântul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop ?i primirea de comunicari comerciale prin bifarea casu?elor corespunzatoare în formulareonline.ro;

2.4 în scopul determinarii ?i evaluarii intereselor ?i preferin?elor dumneavoastra, utilizând mijloace automate ?i/ sau neautomate, în vederea generarii de oferte personalizate. Prin exprimarea consim?amântului dumneavoastra la momentul bifarii casu?ei corespunzatoare în contul formulareonline.ro, sunte?i de acord ca formulareonline.ro sa utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relatia cu dumneavoastra sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relatia cu dumneavoastra. Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop prezinta beneficiul de a va oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile ?i interesele dumneavoastra, dar ?i de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile formulareonline.ro sau afiliatilor/ partenerilor formulareonline.ro;

2.5 în scopul evaluarii gradului dumneavoastra de satisfac?ie cu privire la produsele/ serviciile formulareonline.ro;

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.

Scopul colectarii datelor:

Recep?ionarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
Solu?ionarea reclama?iilor
Trimiterea de Newslettere ?i/sau alerte periodice, prin folosirea po?tei electronice (e-mail, SMS)
Realizarea statisticilor în ceea ce prive?te analiza de pia?a, monitorizarea vânzarilor dar ?i comportamentul Clientului/Cumparatorului
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale ?i legale, o vom realiza numai în func?ie de alegerile tale.

3. Temeiul juridic al prelucrarilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la baza:

3.1 obliga?iile legale care incumba în sarcina formulareonline.ro ca urmare a operatiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului formulareonline.ro;

3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestari servicii încheiat cu formulareonline.ro;

3.3 interesul legitim al formulareonline.ro de a-?i promova produsele ?i/ sau serviciile;

3.4 consim?amântul dumneavoastra în ce prive?te activita?ile de marketing/ publicitate ?i alte prelucrari pentru care legisla?ia în domeniu prevede obligativitatea ob?inerii consim?amântului.

În masura în care a?i exprimat consim?amântul dumneavoastra cu privire la o anumite prelucrare, ave?i dreptul de a va retrage consim?amântul în orice moment.

5. Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus ?i ulterior potrivit cerin?elor din politicile noastre interne ?i în conformitate cu cerin?ele legale.

Perioada de re?inere pentru datele confirmate de utilizator nu expira automat, datele fiind ?terse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmarii acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se ?terg manual prin cerere scrisa.

Atentie! formulareonline.ro nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
- Originea etnica
- Opiniile politice
- Credin?ele religioase sau filosofice
- Apartenen?a sindicala
- Date genetice sau biometrice
- Date medicale
- Date despre via?a sau orientarea sexuala

6. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, formulareonline.ro poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afilia?ii sai, catre persoane împuternicite care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pe seama formulareonline.ro ori catre autorita?ile publice centrale/ locale, în urmatoarele cazuri:

pentru administrarea, între?inerea, personalizarea ?i îmbunata?irea acestei pagini de internet, inclusiv a contului formulareonline.ro ?i a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
pentru îndeplinirea unor obliga?ii contractuale de catre formulareonline.ro cum ar fi servicii de rela?ionare cu clien?ii, de imprimare si trimitere facturi, etc;
în situa?iile în care aceasta dezvaluire ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilita?i, ob?inute ca urmare a participarii dumneavoastra la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promo?ional, sau alte campanii promo?ionale organizate de catre formulareonline.ro;
în cazul unor campanii promo?ionale organizate de catre formulareonline.ro împreuna cu diver?i parteneri contractuali sau afilia?i ai formulareonline.ro;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?a ?i autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promo?ional, în condi?iile ?i limitele prevazute de lege;
atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.
7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate pe teritoriul României catre societa?ile afiliate formulareonline.ro sau catre diver?i împuternici?i ai formulareonline.ro, fie catre entitati care asigura garan?ii de securitate corespunzatoare, drepturile dumneavoastra conform prezentei politici de confiden?ialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

8. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru ca dumneavoastra sa pute?i beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile formulareonline.ro sau ale partenerilor/ afilia?ilor formulareonline.ro sau pentru ca formulareonline.ro sa poata gestiona solicitarile dumneavoastra cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu formulareonline.ro. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecin?a imposibilitatea beneficierii de serviciile men?ionate mai sus.

9. Masuri de securitate a datelor

formulareonline.ro va aplica în utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal masurile tehnice ?i organizatorice necesare în vederea asigurarii securita?ii acestora, protejarii împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficia?i

În legatura cu aceasta prelucrare de date, ave?i dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau ?tergerea acestora sau restric?ionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii în limitele ?i condi?iile prevazute de lege, precum ?i dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alege?i sa oferi?i consim?amântul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, ave?i dreptul sa-l retrage?i în orice moment.

Dreptul de acces înseamna ca ave?i dreptul de a ob?ine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum ?i informa?ii despre cum sunt prelucrate
Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca pute?i primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat ?i la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opozi?ie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când aceasta deserve?te un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ?tergere/dreptul de a fi uitat înseamna ca ave?i dreptul sa va ?tergem datele colectate fara întârzieri nejustificate, în oricare din urmatoarele situa?ii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-a?i retras consim?amântul ?i nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opune?i prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societa?ii informa?ionale
Dreptul la restric?ionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se dore?te ?tergerea datelor doar restric?ionarea, în cazul în care formulareonline.ro nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrarii însa ni le cere?i pentru apararea unui drept în instan?a, daca v-a?i opus prelucrarii pentru intervalul de timp cât se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.
Contact ?i suport privind datele dumneavoastra

Toate aceste drepturi le pute?i exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata ?i transmisa catre formulareonline.ro prin:
e-mail la dpd@formulareonline.ro
În plus, ave?i dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instan?ele de judecata, în cazul în care considerati ca formulareonline.ro v-a încalcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Aceasta pagina de internet folose?te fi?iere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul în care se folosesc aceste fi?iere, va rugam sa accesa?i urmatorul link: Politica de cookies

Copyright © 2009-2018 FormulareOnline Toate drepturile rezervate. |Politica de cookies.| ANPC| Ultima modificare: Decembrie 27, 2018